۱ : آزاد اندیشی : مشورت و تبادل آراء در فضایی به دور از استبداد و اضطراب به پرورش افکار