شهر شهرکرد : اولویت اول : احیای دشت شهرکرد در این خصوص با پیگیری های انجام شده توسط احمد راستینه