خاستگاه فقهی شورا : هر یک از مدیران نظام اسلامی اگر بداند در صورت مشورت با صاحب نظران و متخصصان